Vårt hållbarhetsarbete

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Att vara certifierad innebär att vi engagerat och systematiskt arbetar med ständiga förbättringar för en hållbar verksamhet. Detta gör vi för att få än mer nöjda kunder, medarbetare och ett mer hållbart samhälle.

Policys som hjälper oss i våra processer och rutiner.

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Needefy är att främja friskfaktorer och att genom ett förebyggande arbete upptäcka och åtgärda risker, för att förhindra arbetsskador såsom olycksfall och sjukdom relaterat till arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utöver lagstadgade krav som anges i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter, strävar vi efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till goda samarbeten, hög effektivitet och kvalitet i vårt arbete och som möjliggör utveckling för alla medarbetare och ledningssystem.

Hos oss innebär en god arbetsmiljö:

Miljöpolicy

Needefy är ett konsultbolag som verkar för utveckling, digitalisering och samhällsbyggnation. Vi strävar efter att i alla våra uppdrag bidra till ökad hållbarhet. Transporter skall genomföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall arbeta för att ständigt hitta förbättringar och följa dem lagar som finns inom området. Needefy jobbar för att ha ett väl fungerande och relevant miljöarbete tillsammans med sina kunder och leverantörer i syfte att minska sin miljöbelastning.

Kvalitetspolicy

Needefy verksamhet ska genom kreativt arbete och god teknik inge förtroende för vår förmåga som ett professionellt företag. Vårt kvalitetsarbete gagnar kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi följer lagar och förordningar.
Alla medarbetare och våra underentreprenörer som deltar i våra uppdrag ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer. Kvalitet är för oss en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget och dess produkter och arbetsformer.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.